Latest Post

ฟอเรสต์รอคุยหมีเรื่องเซ็นถาวรโลดี้ บาคาร่า มือถือ

เกมออนไลน์ STAAS ฝึกผู้สูงอายุรู้ เท่าทันสื่อ

เกมส์ออนไลน์1409

วันที่ 31 มี.ค. ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล เกมส์ออนไลน์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าว “การจัดตั้งศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ และการเสวนา หยุด-คิด-ถาม-ทำ : วัคซีนออนไลน์เพื่อสูงวัยรู้ทันสื่อ” โดยนางญาณี รัชต์บริรักษ์ รก.ผอ.สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า สสส.ร่วมกับ ม.มหิดล เร่งขยายผล การขับเคลื่อนงานรู้เท่าทันสื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมสูงวัย โดยเฉพาะจัดตั้งศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ มีสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล เป็นศูนย์กลางรวบรวมองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือที่ง่าย รศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ เป็นประธาน ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อ ของผู้สูงอายุ (ICEM) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล กล่าวว่า ปี 2564 พบผู้สูงอายุเปิดรับสื่อออนไลน์มากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศน์ และสื่อบุคคล ที่สำคัญพบความสูญเสียจากการถูกหลอกลวงถึงร้อยละ 16 โดยเฉพาะการซื้อสินค้าในราคาที่สูงเกินจริง เชิญชวนลงทุนธุรกิจ และทำบุญ ส่งผลทำให้ต้องเสียเงิน เสียความรู้สึก และเสียรู้ สะท้อนได้ว่าผู้สูงอายุไม่มีทักษะการรู้เท่าทัน ทำให้ถูกหลอก ทั้งนี้ จึงได้เปิดตัวนวัตกรรมเกมออนไลน์ STAAS “สต๊าซ” เกมส์ออนไลน์ เป็นเครื่องมือให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อ และฝึกทักษะ “หยุด คิด ถาม ทำ” เป็นเกมที่จำลองเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ โดยดาวน์โหลดได้บนแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android.